شماره درس: نگاره 1

عنوان

مفاهیم آموزشی

 

 

آموزش

فارسی: آمادگی- آ ا

ریاضی:-

قرآن: -

هدف از آموزش این درس: سواد آموزان به تاثیر سواد در بهبود کیفیت زندگی پی ببرند و به حضور در برنامه‌های سوادآموزی ترغیب شوند. آنان بتوانند کلمات: آموزش، نوسواد و باسواد را بخوانند و شکل‌های صدای «آ ا» را بشناسند و بنویسند.

واژگان مرتبط: سوادآموزی، بهبود، کیفیت، زندگی، تربیت، فرزند، بهتر

کلیدواژه ها: آموزش- نوسواد- باسواد

واژگان جدید: آموزش- نوسواد- باسواد

روش تدریس پیشنهادی: بحث گروهی، آموزش انفرادی، پرسش و پاسخ

شیوه ارزشیابی: عملکردی

وسایل آموزشی مورد نیاز: تصویر کلاس سواد آموزی یا فیلم کلاس سواد آموزی

مهارت: سوادآموزی

نکته‌های اساسی

1- قبل از کلاس در خصوص اهمیت سواد در زندگی و نقش انسان باسواد در خانواده و جامعه مطالعه کنید.

2- خاطرات شیرین افرادی که باسواد شده اند را بیان کنید.

3- در صورت امکان تصویری بزرگ «50´90» از کلاس سوادآموزی به کلاس ببرید.

4- در صورت امکان فیلمی از چهره‌ای موفق سوادآموزی به کلاس بیاورید.

5- تصویرها را از بالا به پایین و از راست به چپ آموزش دهید.

6- کلمات هر یک از نگاره‌ها فقط برای خواند است. از تجزیه و معرفی حرف‌های آن پرهیز شود.

7-  فقط شکل صداهای «آ-ا» معرفی و نوشتن این شکل‌ها تمرین شود.

8- با توجه به روش اگر تعداد سوادآموزان سه نفر یا بیشتر بودند، روش بحث گروهی و اگر کمتر بودند روش انفرادی توصیه می‌شود.

9- در بخش اول چگونگی مراحل روش بحث گروهی بیان شده است. براساس آن گروه بندی و اقدام کنید.

مراحل آموزش

1- با ذکر آیه‌ای از قرآن مجید، به بیان موضوع درس بپردازید. «توجه سوادآموزان را به نگاره جلب کنید و از آنان بپرسید با دیدن این تصاویر متوجه می‌شوید که موضوع درس ما چیست؟

- خلی خوب، من از شما می‌خواهم که درباره‌ی اهمیت آموزش و دانستن با هم گفت و گو کنید و با سوالات هدایت شده آنان را وادار به صحبت کردن کنید. برای نمونه، درباره‌ی اهمیت سوادآموزی گفت و گو کنند.- از گروه‌ها بخواهید تا نتیجه‌ی بحث و گفت و گوی خود را به کلاس ارایه دهند و شما نیز پس از گزارش  گروه‌ها جمع بندی داشته باشید و توضیحات تکمیلی خود را به سواد آموزان ارایه دهید. در آغاز جمع بندی، حدیثی از پیامبر گرامی (ص) نقل کنید. برای مثال اطلبو العلم من المهد الی الحد